dell latitude e6440 Refurbished

dell latitude e6440 Refurbished

Dell E6640 laptop series

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις επαγγελματικές σειρές Latitude της εταιρείας Dell   .

 • Σταθερό σύστημα
 • Εργονομικό και σκληροτράχηλο  σασί
 • Αποδόσεις
 • Χαμηλές θερμοκρασίες
 • Καινοτόμες λειτουργιές

Η σειρά Latitude E6440 είναι το απόλυτο Laptop ( φορητός υπολογιστής )

του Επαγγελματία , Φοιτητή  , Μαθητή  .

Το  Σασί 

Η Dell χρησιμοποιεί έναν  συνδυασμό μαγνησίου, αλουμινίου και πλαστικού όσον αφορά τα υλικά. Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από αναδiωμένο αλουμίνιο, ο πυθμένας είναι επικαλυμμένος με σκόνη και το στήριγμα παλάμης είναι καουτσούκ. Τα πάντα αισθάνονται πολύ ανθεκτικά, αν και το Latitude E6440 δεν είναι πολύ ελαφρύ στα 2.1 κιλάe6440-latitude-refurbished-left-side

HDMI , υποδοχή τροφοδοσίας A/C  / VGA, USB 3.0

Κλείδωμα Kensington, 2x USB 3.0, στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm, DVD burner / LAN, USB

Το touchpad κάτω από το πληκτρολόγιο μετακινείται ελαφρά προς τα αριστερά. Δεν είναι πολύ μεγάλο με  διάμετρο περίπου εννέα εκατοστά (~ 3,5 ίντσες), αλλά στην επιφάνεια είναι εύκολο να λειτουργήσουν και τα δύο ειδικά κουμπιά του ποντικιού τα οποια έχουν καλά καθορισμένο σημείο πίεσης.

Μεταξύ των γραμμάτων "B", "H" και "G" είναι το μαύρο  TrackPoint. Επίσης τρία ειδικά κουμπιά του ποντικιού υπάρχουν κάτω από τη μπάρα διαστήματος που είναι επίσης εύχρηστα. Το TrackPoint είναι μια εξαιρετική και διαισθητική εναλλακτική λύση στο touchpad και λειτουργεί πολύ καλά στο το Latitude E6440.

Ο Core i5-4300M της Intel είναι επεξεργαστής  διπλού πυρήνα που βασίζεται στην τρέχουσα γενιά Haswell με ένα ρολόι 2,6 GHz, το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 3,3 GHz μέσω του Turbo Boost. Οι δύο πυρήνες μπορούν να  εκτελέσουν ταυτόχρονα τέσσερα νήματα  Το Latitude E6440 δεν μπορεί να διατηρήσει το μέγιστο ρολόι Turbo των 3,2 GHz με ταυτόχρονη φόρτιση GPU: Και οι δύο πυρήνες πέφτουν γρήγορα στα 2,7 GHz υπό τάση και το ίδιο ισχύει και για την ισχύ της μπαταρίας. Η CPU μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέγιστο δυναμικό χωρίς φορτίο GPU. Η διαμόρφωση του συστήματος είναι πολύ  καλά ισορροπημένη : Ο επεξεργαστής, ο εξοπλισμός μνήμης και η κάρτα γραφικών λειτουργούν καλά και δεν επηρεάζουν την απόδοση των άλλων εξαρτημάτων.e6440-grade-a-refurbished

Εάν ψάχνεται για laptop σε ασύγκριτη τιμή με υποστήριξη και μετά την αγορά του  βρισκόμαστε κοντά σας  Λ. Δεκελείας 13 , Νέα Φιλαδέλφεια .

Multisys.gr  για ανταλλακτικά Dell τεχνική υποστήριξη . Τηλ επικοινωνίας : 210- 222.31.81

45 Comments

  • Avatar
   James Nelson
   Aug 31, 2019

   You share really interesting news which I never read on any website. Thanks for sharing here. Albert Einstine

  • Avatar
   shawnkemp
   Oct 10, 2019

   Great write article!! Considerably, the article is really the freshest on this notable topic. I concur with your conclusions and will certainly thirstily look forward to your forthcoming updates. Saying Buy Griffin Jumper Jacket Online thanks can not simply be sufficient, for the exceptional lucidity in your writing.

  • Avatar
   jessica alex
   Oct 10, 2019

   Good post. Thanks for sharing with us. I just loved your way of presentation. I enjoyed reading this .Thanks for sharing and keep writing. It is good to read blogs like write my assignment this. As constantly, we appreciate yourself assurance and accept as true within us.

  • Avatar
   hillary
   Oct 10, 2019

   Great post. Articles that have meaningful and insightful comments are more enjoyable, write my paper for me at least to me. It’s interesting to read what other people thought and how it relates to them as their perspective could possibly help you in the future.

  • Avatar
   david joe
   Oct 10, 2019

   Wow! I’m browsing away perusing your web journal from my lap! Simply needed to say I adore perusing your website and anticipate every one of you Watch Dogs Coatr posts! Carry on the eminent work.Feel free to browse for getting more information about writing work

  • Avatar
   dave
   Oct 10, 2019

   I’m usually to blogging and i actually appreciate your content. The article has genuinely peaks my interest. I’m going to bookmark your web page and maintain checking for new Sons of Anarchy Jacket details. I am looking for some good blog sites for studying.

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   Hi to everybody, here everyone is sharing such knowledge, so it’s fastidious to see this site, and I used to visit this blog daily General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries General Contractor

  • Avatar
   Auto Tinting
   Oct 21, 2019

   it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. Auto Tinting

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming... General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 22, 2019

   This is truly an practical and pleasant information for all. Thanks for sharing this to us and more power General Contractor

  • Avatar
   Window Tinting
   Oct 22, 2019

   Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. Window Tinting

  • Avatar
   Auto Tinting
   Oct 22, 2019

   It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Auto Tinting

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 22, 2019

   I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! General Contractor

  • Avatar
   Auto Tinting
   Oct 22, 2019

   Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts Auto Tinting

  • Avatar
   Lorrie
   Oct 23, 2019

   ou are very welcome here. Feel free to share whatever you find valuable. Thanks for your Inking. Much has to do with mindfulness.

  • Avatar
   10 Minute Awakening Review
   Oct 24, 2019

   It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that. 10 Minute Awakening Review

  • Avatar
   His Secret Obsession Review
   Oct 24, 2019

   Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! His Secret Obsession Review

  • Avatar
   Custom Keto Diet Review
   Oct 24, 2019

   Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. Custom Keto Diet Review

  • Avatar
   Clickbank University Review
   Oct 24, 2019

   All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Clickbank University Review

  • Avatar
   28 Days Keto Challenge
   Oct 24, 2019

   You completely match our expectation and the variety of our information. 28 Days Keto Challenge

  • Avatar
   Piano for All Review
   Oct 24, 2019

   A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset... Piano for All Review

  • Avatar
   10 Minute Awakening Review
   Oct 24, 2019

   Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do 10 Minute Awakening Review

  • Avatar
   voyance par telephone
   Oct 29, 2019

   Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. voyance par telephone

  • Avatar
   Daniel Smith
   Oct 29, 2019

   Surely appreciate this outstanding put up that you have supplied for us. Outstanding web page and a splendid subject matter as properly I virtually get surprised to examine this. its surely suitable.ronda rousey leather

  • Avatar
   Alternative medicine
   Oct 31, 2019

   They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. Alternative medicine

  • Avatar
   pros and cons of marijuana
   Nov 3, 2019

   It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. pros and cons of marijuana

  • Avatar
   how is weed good and bad for you
   Nov 3, 2019

   Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, how is weed good and bad for you

  • Avatar
   Aziz
   Nov 12, 2019

   If greater humans that write articles honestly worried themselves with writing exceptional content like you, extra readers would be interested by their writings. thanks for being concerned about your content material. Cinderella Solution review

  • Avatar
   Cynthia Ashley
   Nov 18, 2019

   I am amazed by the way you have explained things in this article. This article is quite interesting and I am looking forward to reading more of your posts..Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Elena Houghlin Leather Coat

  • Avatar
   Cynthia Ashley
   Nov 27, 2019

   Amazing work. I bookmarked your webpage for future post. keep Sharing more post like this. thank you so much. William Jacket

  • Avatar
   Ethan Hunt
   Dec 3, 2019

   Super paintings. I bookmarked your webpage for the future put up. Maintain sharing greater publish like this. Thanks so much. Living Posi

  • Avatar
   janywatson
   Dec 4, 2019

   This article is really contains lot more information about This Topic. We have read your all the information some points are also good and some professional writing services usually are awesome. Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

  • Avatar
   kathybrunt
   Dec 4, 2019

   Wow! I’m browsing away perusing your web journal from my lap! Simply needed to say I adore perusing your website and anticipate every paper writing service one of your posts! Carry on the eminent work.Feel free to browse for getting more information about writing work

  • Avatar
   Keira Tayor
   Dec 19, 2019

   We boast a pool of assignment help Australia writers coming from a diverse background, able to you in more than 100 subjects. We at Essay Assignment Help understand professors want you to produce original content from the scratch that can be a big problem for someone who struggle to present ideas in a coherent manner. Wondering for assignment writing service provider who can help me in myassignmenthelp at reasonable price? You are at the right place. Get all your queries answered by the experts of EssayAssignmentHelp.com.au.

  • Avatar
   Jacob liam
   Dec 19, 2019

   When students help in online search they find the cost of essay writing very high. But at allassignmenthelp.com, we provide the best quality essays from students at low charge.buy essay online cheap

  • Avatar
   Networking Assignment Help
   Dec 20, 2019

   When computer networking seems tough to you, place your order for Networking Assignment Help services. Receive networking experts’ assistance by choosing correct online service provider. https://www.greatassignmenthelp.com/computer-network-assignment-help/

  • Avatar
   us cellular promo code
   Dec 23, 2019

   I am very happy with this customer and we need to find out more with us cellular promo code but overall thanks for sharing this.

  • Avatar
   daniel ibarra
   Jan 5, 2020

   Phenomenal idea man thanks keep it up continually. Am astoundingly happy to see your standard. eHealtHow

  • Avatar
   louis siggers
   Jan 16, 2020

   Numerous ladies experience a decrease in moxie and sexual working at menopause, when estrogen levels drop. Estrogen substitution treatment may support a few ladies. BioVirexagen

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

Ετικέτες

καλωδια οθονης Αντικασταση χαλασμενου καλωδιου οθόνες laptop Hewlett Packard Lenovo Acer Αντικατάσταση σπασμένων μεντεσέδ Dell Toshiba ASUS SONY VAIO Aντικατάσταση οθόνης LG οθόνες αντιπροσωπείας LG Aντικατάσταση οθόνης AU Optronic οθόνες αντιπροσωπείας AU Optroni οθόνες αντιπροσωπείας Samsung Aντικατάσταση οθόνης Samsung HP samsung Μεντεσέδες για laptop Hewlett Pa apple Μεντεσέδες για laptop Acer Μεντεσέδες για laptop Lenovo Μεντεσέδες για laptop DELL οθόνες αντιπροσωπείας Chi Mei Μεντεσέδες για laptop Toshiba Aντικατάσταση οθόνης Chi Mei Aντικατάσταση οθόνης ChiMei Inno οθόνες αντιπροσωπείας ChiMei Inn Μεντεσέδες για laptop Asus HP REFURBISHED DESKTOP aspire ανταλλακτικα Dell multisys.gr για laptop DELL οθόνες αντιπροσωπείας Toshiba FUJITSU Επισκευες laptop DELL Aντικατάσταση οθόνης Toshiba Msi οθόνες αντιπροσωπείας Chunghwa Aντικατάσταση οθόνης Chunghwa dv6-6000 Packard Bell DELL REFURBISHED DESKTOP Aντικατάσταση οθόνης Sharp Πληκτρολόγια mac Apple Gateway οθόνες αντιπροσωπείας Sharp Επισκευή Μac Fujitsu Siemens Mac spare parts αντιπροσωπείας A οθόνες αντιπροσωπείας Asus Επισκευες laptop Hewlett Packard οθόνες αντιπροσωπείας HannStar Aντικατάσταση οθόνης Asus για laptop Hewlett Packard Aντικατάσταση οθόνης HannStar Ανταλλακτικα Hewlett Packard AU Optronics Apple refurbished ipad refurbished UsedParts Μεντεσέδες για laptop Sony VAIO Ανταλλακτικα Acer Επισκευες laptop Acer Refurbished DELL για laptop Acer E5-573 Aντικατάσταση οθόνης Hewlett Pac Refurbished Lenovo Aντικατάσταση οθόνης Acer Refurbished HP INTEL E5-574 Aντικατάσταση οθόνης HYDIS οθόνες αντιπροσωπείας Hewlett Pa Aspir οθόνες αντιπροσωπείας Acer SONY

Blog Search

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τηλεφωνική μας γραμμή τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη απο 9 π.μ - 9 μ.μ

Τηλέφωνο:2102223181

Επικοινωνήστε με τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης