dell latitude e6440 Refurbished

dell latitude e6440 Refurbished

Dell E6640 laptop series

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις επαγγελματικές σειρές Latitude της εταιρείας Dell   .

 • Σταθερό σύστημα
 • Εργονομικό και σκληροτράχηλο  σασί
 • Αποδόσεις
 • Χαμηλές θερμοκρασίες
 • Καινοτόμες λειτουργιές

Η σειρά Latitude E6440 είναι το απόλυτο Laptop ( φορητός υπολογιστής )

του Επαγγελματία , Φοιτητή  , Μαθητή  .

Το  Σασί 

Η Dell χρησιμοποιεί έναν  συνδυασμό μαγνησίου, αλουμινίου και πλαστικού όσον αφορά τα υλικά. Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από αναδiωμένο αλουμίνιο, ο πυθμένας είναι επικαλυμμένος με σκόνη και το στήριγμα παλάμης είναι καουτσούκ. Τα πάντα αισθάνονται πολύ ανθεκτικά, αν και το Latitude E6440 δεν είναι πολύ ελαφρύ στα 2.1 κιλάe6440-latitude-refurbished-left-side

HDMI , υποδοχή τροφοδοσίας A/C  / VGA, USB 3.0

Κλείδωμα Kensington, 2x USB 3.0, στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm, DVD burner / LAN, USB

Το touchpad κάτω από το πληκτρολόγιο μετακινείται ελαφρά προς τα αριστερά. Δεν είναι πολύ μεγάλο με  διάμετρο περίπου εννέα εκατοστά (~ 3,5 ίντσες), αλλά στην επιφάνεια είναι εύκολο να λειτουργήσουν και τα δύο ειδικά κουμπιά του ποντικιού τα οποια έχουν καλά καθορισμένο σημείο πίεσης.

Μεταξύ των γραμμάτων "B", "H" και "G" είναι το μαύρο  TrackPoint. Επίσης τρία ειδικά κουμπιά του ποντικιού υπάρχουν κάτω από τη μπάρα διαστήματος που είναι επίσης εύχρηστα. Το TrackPoint είναι μια εξαιρετική και διαισθητική εναλλακτική λύση στο touchpad και λειτουργεί πολύ καλά στο το Latitude E6440.

Ο Core i5-4300M της Intel είναι επεξεργαστής  διπλού πυρήνα που βασίζεται στην τρέχουσα γενιά Haswell με ένα ρολόι 2,6 GHz, το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 3,3 GHz μέσω του Turbo Boost. Οι δύο πυρήνες μπορούν να  εκτελέσουν ταυτόχρονα τέσσερα νήματα  Το Latitude E6440 δεν μπορεί να διατηρήσει το μέγιστο ρολόι Turbo των 3,2 GHz με ταυτόχρονη φόρτιση GPU: Και οι δύο πυρήνες πέφτουν γρήγορα στα 2,7 GHz υπό τάση και το ίδιο ισχύει και για την ισχύ της μπαταρίας. Η CPU μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέγιστο δυναμικό χωρίς φορτίο GPU. Η διαμόρφωση του συστήματος είναι πολύ  καλά ισορροπημένη : Ο επεξεργαστής, ο εξοπλισμός μνήμης και η κάρτα γραφικών λειτουργούν καλά και δεν επηρεάζουν την απόδοση των άλλων εξαρτημάτων.e6440-grade-a-refurbished

Εάν ψάχνεται για laptop σε ασύγκριτη τιμή με υποστήριξη και μετά την αγορά του  βρισκόμαστε κοντά σας  Λ. Δεκελείας 13 , Νέα Φιλαδέλφεια .

Multisys.gr  για ανταλλακτικά Dell τεχνική υποστήριξη . Τηλ επικοινωνίας : 210- 222.31.81

81 Comments

  • Avatar
   James Nelson
   Aug 31, 2019

   You share really interesting news which I never read on any website. Thanks for sharing here. Albert Einstine

  • Avatar
   shawnkemp
   Oct 10, 2019

   Great write article!! Considerably, the article is really the freshest on this notable topic. I concur with your conclusions and will certainly thirstily look forward to your forthcoming updates. Saying Buy Griffin Jumper Jacket Online thanks can not simply be sufficient, for the exceptional lucidity in your writing.

  • Avatar
   jessica alex
   Oct 10, 2019

   Good post. Thanks for sharing with us. I just loved your way of presentation. I enjoyed reading this .Thanks for sharing and keep writing. It is good to read blogs like write my assignment this. As constantly, we appreciate yourself assurance and accept as true within us.

  • Avatar
   hillary
   Oct 10, 2019

   Great post. Articles that have meaningful and insightful comments are more enjoyable, write my paper for me at least to me. It’s interesting to read what other people thought and how it relates to them as their perspective could possibly help you in the future.

  • Avatar
   david joe
   Oct 10, 2019

   Wow! I’m browsing away perusing your web journal from my lap! Simply needed to say I adore perusing your website and anticipate every one of you Watch Dogs Coatr posts! Carry on the eminent work.Feel free to browse for getting more information about writing work

  • Avatar
   dave
   Oct 10, 2019

   I’m usually to blogging and i actually appreciate your content. The article has genuinely peaks my interest. I’m going to bookmark your web page and maintain checking for new Sons of Anarchy Jacket details. I am looking for some good blog sites for studying.

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   Hi to everybody, here everyone is sharing such knowledge, so it’s fastidious to see this site, and I used to visit this blog daily General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries General Contractor

  • Avatar
   Auto Tinting
   Oct 21, 2019

   it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. Auto Tinting

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 21, 2019

   A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming... General Contractor

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 22, 2019

   This is truly an practical and pleasant information for all. Thanks for sharing this to us and more power General Contractor

  • Avatar
   Window Tinting
   Oct 22, 2019

   Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. Window Tinting

  • Avatar
   Auto Tinting
   Oct 22, 2019

   It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Auto Tinting

  • Avatar
   General Contractor
   Oct 22, 2019

   I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! General Contractor

  • Avatar
   Auto Tinting
   Oct 22, 2019

   Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts Auto Tinting

  • Avatar
   Lorrie
   Oct 23, 2019

   ou are very welcome here. Feel free to share whatever you find valuable. Thanks for your Inking. Much has to do with mindfulness.

  • Avatar
   10 Minute Awakening Review
   Oct 24, 2019

   It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that. 10 Minute Awakening Review

  • Avatar
   His Secret Obsession Review
   Oct 24, 2019

   Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! His Secret Obsession Review

  • Avatar
   Custom Keto Diet Review
   Oct 24, 2019

   Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. Custom Keto Diet Review

  • Avatar
   Clickbank University Review
   Oct 24, 2019

   All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Clickbank University Review

  • Avatar
   28 Days Keto Challenge
   Oct 24, 2019

   You completely match our expectation and the variety of our information. 28 Days Keto Challenge

  • Avatar
   Piano for All Review
   Oct 24, 2019

   A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset... Piano for All Review

  • Avatar
   10 Minute Awakening Review
   Oct 24, 2019

   Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do 10 Minute Awakening Review

  • Avatar
   voyance par telephone
   Oct 29, 2019

   Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. voyance par telephone

  • Avatar
   Daniel Smith
   Oct 29, 2019

   Surely appreciate this outstanding put up that you have supplied for us. Outstanding web page and a splendid subject matter as properly I virtually get surprised to examine this. its surely suitable.ronda rousey leather

  • Avatar
   Alternative medicine
   Oct 31, 2019

   They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. Alternative medicine

  • Avatar
   pros and cons of marijuana
   Nov 3, 2019

   It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. pros and cons of marijuana

  • Avatar
   how is weed good and bad for you
   Nov 3, 2019

   Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, how is weed good and bad for you

  • Avatar
   Aziz
   Nov 12, 2019

   If greater humans that write articles honestly worried themselves with writing exceptional content like you, extra readers would be interested by their writings. thanks for being concerned about your content material. Cinderella Solution review

  • Avatar
   Cynthia Ashley
   Nov 18, 2019

   I am amazed by the way you have explained things in this article. This article is quite interesting and I am looking forward to reading more of your posts..Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Elena Houghlin Leather Coat

  • Avatar
   Cynthia Ashley
   Nov 27, 2019

   Amazing work. I bookmarked your webpage for future post. keep Sharing more post like this. thank you so much. William Jacket

  • Avatar
   Ethan Hunt
   Dec 3, 2019

   Super paintings. I bookmarked your webpage for the future put up. Maintain sharing greater publish like this. Thanks so much. Living Posi

  • Avatar
   janywatson
   Dec 4, 2019

   This article is really contains lot more information about This Topic. We have read your all the information some points are also good and some professional writing services usually are awesome. Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

  • Avatar
   kathybrunt
   Dec 4, 2019

   Wow! I’m browsing away perusing your web journal from my lap! Simply needed to say I adore perusing your website and anticipate every paper writing service one of your posts! Carry on the eminent work.Feel free to browse for getting more information about writing work

  • Avatar
   Keira Tayor
   Dec 19, 2019

   We boast a pool of assignment help Australia writers coming from a diverse background, able to you in more than 100 subjects. We at Essay Assignment Help understand professors want you to produce original content from the scratch that can be a big problem for someone who struggle to present ideas in a coherent manner. Wondering for assignment writing service provider who can help me in myassignmenthelp at reasonable price? You are at the right place. Get all your queries answered by the experts of EssayAssignmentHelp.com.au.

  • Avatar
   Jacob liam
   Dec 19, 2019

   When students help in online search they find the cost of essay writing very high. But at allassignmenthelp.com, we provide the best quality essays from students at low charge.buy essay online cheap

  • Avatar
   Networking Assignment Help
   Dec 20, 2019

   When computer networking seems tough to you, place your order for Networking Assignment Help services. Receive networking experts’ assistance by choosing correct online service provider. https://www.greatassignmenthelp.com/computer-network-assignment-help/

  • Avatar
   us cellular promo code
   Dec 23, 2019

   I am very happy with this customer and we need to find out more with us cellular promo code but overall thanks for sharing this.

  • Avatar
   daniel ibarra
   Jan 5, 2020

   Phenomenal idea man thanks keep it up continually. Am astoundingly happy to see your standard. eHealtHow

  • Avatar
   louis siggers
   Jan 16, 2020

   Numerous ladies experience a decrease in moxie and sexual working at menopause, when estrogen levels drop. Estrogen substitution treatment may support a few ladies. BioVirexagen

  • Avatar
   Zac
   Jan 25, 2020

   The nine modes of Bhakti are the ways in which a devotee attains the Supreme Ideal of life. Yoga Burn

  • Avatar
   Olivia Crew
   Feb 5, 2020

   Excellent erudition Providing by your Article, thank you for taking the time to share with us such a nice article. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Kindly visit the LiveWebTutors website we providing the best online assignment help services in Australia. For More Info: University Assignment Help

  • Avatar
   PPC Advertising Agency Dubai
   Feb 5, 2020

   Nice Article. Thank you very much for sharing this awesome post with us. Keep Posting.  PPC Advertising Agency Dubai

  • Avatar
   Treat Assignment Help
   Feb 8, 2020

   This article really contains a lot more information about This Topic. We have read all the information some points are also good and some Assignment help and Essay Writing Service.

  • Avatar
   Zac
   Feb 13, 2020

   I had seen the pictures in the books my partner brought home and I knew that my body wasn't supposed to bend in the way the lithe and obviously double jointed contortionists in the books did. Yoga Burn

  • Avatar
   Leptitox
   Feb 13, 2020

   We have uncovered to you more than once, green apples, like Granny Smith, are the principal sustenances to start the free day right. Leptitox

  • Avatar
   Courts Callo
   Feb 19, 2020

   Instant Keto That fat is also known as stubborn fat, that is older sufficient, and not clean to do away with from the frame organs. While someone begins taking the dose of this herbal components, it's going to begin to the speedy ketosis system. Because of the better range of ketones, manufacturing from the liver, the person’s body ketosis fee is higher. That ketosis promotes the shed of all that fat, which changed into too old at the adipose tissues. https://annieandersonblog.com/reviews/ketogenic-diet/instant-keto/

  • Avatar
   شركة نظافة بالرياض
   Feb 19, 2020

   Great Information sharing. I enjoy the helpful information you provide in your articles. I personally appreciate your work. شركة نظافة بالرياض

  • Avatar
   hair transplantation in Istanbul
   Feb 21, 2020

   This is really very informative site for me. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Thanks for the useful info. hair transplantation in Istanbul

  • Avatar
   토토사이트
   Feb 28, 2020

   I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I feel strongly that love and read more on this topic. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot. 토토사이트

  • Avatar
   Alpha Thunder Testo
   Feb 29, 2020

   Alpha Thunder Testo We do now not want to list an expired Alpha Thunder Testo value. As an alternative, we will let you know to visit the reputable internet site. This is where you'll continually locate updated pricing statistics for this supplement. This is additionally where you will region the order! https://biznutrition.com/alpha-thunder-testo/

  • Avatar
   Empowered Boost
   Mar 8, 2020

   The keys to eating unprecedented in summer and not putting on weight Eat vegetables as a starter In summer, we need to eat crisp things, so start by eating a not all that awful plate of mixed greens or gazpacho. Eating premium vegetables makes us less voracious for the subsequent dish, which is customarily ceaselessly caloric. Empowered Boost

  • Avatar
   Rickey Castiglione
   Mar 8, 2020

   Some disclose to me it requires some investment. I previously clarified that clearly applying this technique takes longer than drying the hair with a dryer. It additionally requires persistence. Thing that numerous individuals don't have.

  • Avatar
   Donna Willi
   Mar 11, 2020

   Nutriverse Keto raise diet side effects All in all, in case you’re looking to burn fats and get predominant weight reduction consequences, this could be the product for you. So, that may be a outstanding signal. And not using a terrible consequences, you need to have the ability to shed pounds without a problem. If you are attempting to drop extra pounds, that is genuinely the pleasant way to head. https://1blog-gratuit.com/weight-loss/nutriverse-keto/

  • Avatar
   Pauls Young
   Mar 14, 2020

   Click on on order button a get a golden hazard to live your life more healthy. Free Cell Keto Reviews_ In these days’s dates there are so many troubles that we are tormented by however the obesity is the essential problem we are struggling through. Because the days passes and your frame absorbed extra weight and fat, and it creates a essential scenario and even you can do whatever to take out your self from this strain. https://1blog-gratuit.com/weight-loss/free-cell-keto/

  • Avatar
   Slim Ensure Keto
   Mar 14, 2020

   Slim Ensure Keto Magical ingredients: All the elements are medically permitted and having safe and pleasant temper with human beings and use to speedy response towards the problem of overweight. That is a ketogenic weight control supplement. Right here we take a detail tested of this keto weight loss tablets making elements. https://biznutrition.com/slim-ensure-keto/

  • Avatar
   Vital Alpha Testo
   Mar 17, 2020

   Typically, you'll see that you're feeling tired or less-energetic at the time of sex but the primary perpetrator isn't always you, it is best your sexual hormones that have a tendency to say no after time and in the long run compel to carry out poorly together with your partner. Vital Alpha Testo

  • Avatar
   Vital Alpha Testo
   Mar 19, 2020

   Patron critiques: As said already that is a herbal product free of any carcinogenic and harmful components in it. Till now we've happy a lot of our users’ demand and they're really satisfied with the effects of what they were given. Customers even suggested this product to their buddies and co-workers. We were given a restricted inventory so hurry up. Vital Alpha Testo

  • Avatar
   Ultra Thermo Keto
   Mar 21, 2020

   Properly being Many individuals will use food as an effort to escape emotions of strain and melancholy. The BHB extract has compounds that lift your temper and enhance your wellknown wellness, lowering the chance of you slipping into pressure and crash feeding dispositions. Ultra Thermo Keto

  • Avatar
   Get Assignment Help Online
   Mar 24, 2020

   Now there is something a good news for you. https://getassignmenthelponline.com/ is going to help you in your assignments. They have their well versed experts who help you anyway in your assignments. Assignment Help.

  • Avatar
   Free Cell Keto
   Mar 26, 2020

   Very last words Free Cell Keto To achieve the most lively and assured lifestyle, you are constantly needed to have a lean and best frame physique. Truly, it's miles viable with proper ingesting food regimen habitual with a purpose to result in suitable frame operating. https://1blog-gratuit.com/weight-loss/free-cell-keto/

  • Avatar
   Slim Ensure Keto
   Mar 26, 2020

   In which to buy Slim Ensure Keto On save? Slim Ensure Keto is available at the respectable internet site of keto. You will be able to combat from the fats cells after having this product. If you want to shop for this product proper now then click on at the given hyperlink. You will be able to get this product within 24 hours of your purchase. Experience loose to buy this product proper now and get it at your home. If you need to buy it then don’t anticipate any individual.

  • Avatar
   Slim X Nature Keto
   Mar 28, 2020

   Slim X Nature Keto used to burn the fat with out troubling your daily activities. So it is very lots important in order to realize approximately the public opinions. Due to the fact it's far your money that you are giving for this product. The critiques are the fact of the product however do that many human beings evaluate. https://wudangmountain.org/blog/slim-x-nature-keto/

  • Avatar
   Formax Lean
   Mar 28, 2020

   Formax Lean it's far necessary for us to study this pill to affirm if this pill works and doesn’t have any side consequences. Let’s dive deeper into its ingredients, take a closer look at how the capsule works on the body, and finish if it's far worth the declare. This all-in-one herbal method includes nutrients, minerals, nutrients, and herbal elements. It is also visible that sex experts and some medical examiners have advocated Formax Lean and propose it to their sufferers. https://biznutrition.com/formax-lean/

  • Avatar
   VIP Keto Fuel
   Mar 29, 2020

   working of VIP Keto Fuel weight loss program. VIP Keto Fuel basically our product works start whilst it enters for your frame. The fundamental paintings of ketosis is that it burns the unwanted fat into electricity that make you experience energetic complete day this definitely works fast so that you can free your weight easily and fast. https://wudangmountain.org/blog/vip-keto-fuel/

  • Avatar
   Platinum Fit Keto
   Mar 29, 2020

   test The ingredients– not all the component labels at the packet of the complement are right. A few may be deceptive and this is why you have to analyse the components and take a look at whether they're certainly exact for you or no longer. Platinum Fit Keto A few supplements come with artificial sweeteners which are not keto-friendly. https://suplistar.com/platinum-fit-keto/

  • Avatar
   Spark Keto
   Mar 30, 2020

   While you are taking Spark Keto , you fast song your frame for weight reduction. It adjustments your body’s metabolism to start ketosis to make you lose as an awful lot as one pound every day. As a 100 percentage natural product, it is a secure way to lose weight and grow to be trim once more. It does no longer definitely provide your body a lovely appearance. Your self-picture improves by using leaps and boundaries. It is particularly beneficial for those who don’t need to or are not able to exercising vigorously to lose weight and hold it down https://wudangmountain.org/blog/spark-keto/

  • Avatar
   Vital Nutrition Keto
   Mar 30, 2020

   Who should buy Vital Nutrition Keto? To whom it's miles addressed? Vital Nutrition Keto This meals supplement is usually for folks who need to lose weight. If you have well-saved fats in your body, this product is clearly for you because its movements can cast off them with extremely good performance and without setting your health at chance. Guys or girls, young or antique, this nutritional supplement slimming and draining fats is for you. https://1blog-gratuit.com/weight-loss/vital-nutrition-keto/

  • Avatar
   Tyler
   Mar 31, 2020

   A superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place. tree removal service boca raton

  • Avatar
   Joyce
   Apr 2, 2020

   You make so many great points here that I read your article a couple of times. This is great content for your readers. canvas tarp

  • Avatar
   James Evers
   Apr 2, 2020

   Wow it is such a nice article provide I am so glad very unique and informative article post keep doing a great job 10th doctor blue suit

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

Ετικέτες

καλωδια οθονης Αντικασταση χαλασμενου καλωδιου οθόνες laptop Hewlett Packard Lenovo Acer Αντικατάσταση σπασμένων μεντεσέδ Dell Toshiba ASUS SONY VAIO Aντικατάσταση οθόνης LG οθόνες αντιπροσωπείας LG Aντικατάσταση οθόνης AU Optronic οθόνες αντιπροσωπείας AU Optroni οθόνες αντιπροσωπείας Samsung Aντικατάσταση οθόνης Samsung HP samsung Μεντεσέδες για laptop Hewlett Pa apple Μεντεσέδες για laptop Acer Μεντεσέδες για laptop Lenovo Μεντεσέδες για laptop DELL οθόνες αντιπροσωπείας Chi Mei Μεντεσέδες για laptop Toshiba Aντικατάσταση οθόνης Chi Mei Aντικατάσταση οθόνης ChiMei Inno οθόνες αντιπροσωπείας ChiMei Inn Μεντεσέδες για laptop Asus HP REFURBISHED DESKTOP aspire ανταλλακτικα Dell multisys.gr για laptop DELL οθόνες αντιπροσωπείας Toshiba FUJITSU Επισκευες laptop DELL Aντικατάσταση οθόνης Toshiba Msi οθόνες αντιπροσωπείας Chunghwa Aντικατάσταση οθόνης Chunghwa dv6-6000 DELL REFURBISHED DESKTOP Packard Bell Aντικατάσταση οθόνης Sharp Πληκτρολόγια mac Apple Gateway οθόνες αντιπροσωπείας Sharp Fujitsu Siemens Επισκευή Μac Mac spare parts αντιπροσωπείας A οθόνες αντιπροσωπείας Asus Επισκευες laptop Hewlett Packard οθόνες αντιπροσωπείας HannStar Aντικατάσταση οθόνης Asus για laptop Hewlett Packard Aντικατάσταση οθόνης HannStar Ανταλλακτικα Hewlett Packard AU Optronics Apple refurbished ipad refurbished UsedParts Μεντεσέδες για laptop Sony VAIO Ανταλλακτικα Acer Επισκευες laptop Acer Refurbished DELL για laptop Acer E5-573 Refurbished Lenovo Aντικατάσταση οθόνης Hewlett Pac Refurbished HP Aντικατάσταση οθόνης Acer INTEL E5-574 Aντικατάσταση οθόνης HYDIS οθόνες αντιπροσωπείας Hewlett Pa Aspir οθόνες αντιπροσωπείας Acer SONY

Blog Search

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τηλεφωνική μας γραμμή τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη απο 9 π.μ - 9 μ.μ

Τηλέφωνο:2102223181 SERVICE 2810313284 PARTS 6951660150 VIBER

Επικοινωνήστε με τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης